4. ROČNÍK STARTUJE 1.6.2019 NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI OBCE KOSTELANY!!

Přihlášky

  • ON-LINE - NAPRAVO NA TÉTO STRÁNCE
  • OSOBNĚ - na místě 8.6. od 14:00 do 20:00 a v den startu při prezentaci od 8:00 do 10:45

Přihlásit se mohou pouze osoby, kterým je v den závodu 18 let a více. Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Způsob platby startovného:

  • hotovostní úhrada 8.9. od 14:00  do 20:00 a v den startu při prezentaci
  • bezhotovostní úhrada na účet číslo 2400904972/2010, variabilní symbol: Vaše rodné číslo.

Online registrace


*junioři do 19 let - nutný souhlas zákonného zástupce (do 18 let)

Propozice beru na vědomí a závodu se zúčastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji,že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou zodpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati. Plná přilba povinná.


Pořadatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.